Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: XÂY DỰNG MỘT SỐ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐÍCH HÌNH THÀNH CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN VỀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO
Tác giả: MAI THỊ HÀ
Từ khóa/ Chủ đề: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
CHỦ ĐÍCH HÌNH THÀNH
ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN
HOẠT ĐỘNG HỌC
BIỂU TƯỢNG TOÁN
TRẺ MẪU GIÁO
Người biên mục: Vân
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 66 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: GDMN
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: