Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯƠNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HOC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HOC HỒNG ĐỨC
Tác giả:
Ths. Mai Thi ̣Hồng
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
chất lương dịch vu ̣đào tao
Tác giả phụ:
Loan

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯƠNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HOC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HOC HỒNG ĐỨC 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ