Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO
Tác giả:
NGÔ VĂN THANH
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Tác giả phụ:
Loan

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ