Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HỦA PHĂN , NƯỚC CHDCND LÀO
Tác giả:
Kanthong vilaysane
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Tác giả phụ:

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HỦA PHĂN , NƯỚC CHDCND LÀO 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ