Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX CẤP HUYỆN TỈNH NINH BÌNH THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC
Tác giả:
NGUYỄN THỊ ĐỊNH
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX CẤP HUYỆN TỈNH NINH BÌNH THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC
Tác giả phụ:
Huệ

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX CẤP HUYỆN TỈNH NINH BÌNH THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ