Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lê Cảnh Trung
Python dành cho người bắt đầu/ Lê Cảnh Trung, Phan Bá Đạm, Phạm Quang Huy
H: Thanh Niên, 2022
415 tr
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
DHHD: Mxhct   Sơ đồ
2023/11254, 2023/4199
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận