Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lê A
Giáo trình tiếng việt 3: Giáo trình đào tạo cử nhân giáo dục tiểu học/ Lê A
H: ĐHSP, 2022
224 tr
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
DHHD: Mxhct   Sơ đồ
2023/11264, 2023/22203-4
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận