Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giới thiệu một số tác phẩm, bài nói, bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh/ : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan đơn vị/ Tập thể
tH: Thanh Hoá, 2012
103 tr
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
DHHD: Mxhct   Sơ đồ
2023/11310
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận