Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Tài liệu học tập lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh khi người lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá/ : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan đơn vị/ Tập thể
TH: Thanh Hoá, 2016
108 tr
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
DHHD: Mxhct   Sơ đồ
2023/11309
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận