Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội/ : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính
H: lý luận Chính trị , 2017
464 tr
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
DHHD: Mxhct   Sơ đồ
2023/11307
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận